Phòng Tổ chức hành chính – Quản trị

1. Chức năng

1.1. Tham mưu, giúp Hiệu trưởng thực hiện quản lý về công tác tổ chức, cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ. Thực hiện quản lý chế độ, chính sách đối với cán bộ, viên chức, lao động hợp đồng của Trường.

1.2. Tham mưu, giúp Hiệu trưởng thực hiện quản lý về các công tác hành chính, tổng hợp, văn thư, lưu trữ và lễ tân, khánh tiết và công tác pháp chế của Trường; điều phối hoạt động của các đơn vị thuộc Trường theo chương trình, kế hoạch làm việc.

1.3. Quản lý tài sản, phương tiện, cơ sở vật chất được giao trong phạm vi quản lý.

2. Nhiệm vụ

2.1. Công tác tổ chức, nhân sự

– Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng, điều chỉnh, bổ sung trình Hiệu trưởng ban hành hoặc bãi bỏ theo thẩm quyền  các nội quy, quy định trong nội bộ Nhà trường đảm bảo thực hiện tốt đường lối chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước và công việc chung của Trường liên quan đến công tác tổ chức cán bộ. Giúp Hiệu trưởng tổ chức, hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước và chỉ đạo của Hiệu trưởng về công tác tổ chức cán bộ.

– Nghiên cứu, tham mưu cho Hiệu trưởng việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, từ chức, luân chuyển, thôi việc cho cán bộ, viên chức và lao động hợp đồng trong phạm vi Trường; tham mưu, chủ trì xây dựng và trình Hiệu trưởng phê duyệt công tác cơ cấu tổ chức, tinh giản, sắp xếp bộ máy của Trường.

– Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng và thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động như: nâng lương, chuyển xếp ngạch, nâng ngạch, thâm niên nhà giáo nghỉ hưu; trợ cấp khó khăn, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, độc hại, nghỉ ốm, thai sản và phụ cấp khác theo qui định của Nhà nước;

– Quản lý, lưu trữ, cập nhật đầy đủ, chính xác thông tin của viên chức và lao động hợp đồng vào hồ sơ, sổ sách, báo cáo, các mẫu biểu mẫu thống kê về nhân sự theo qui định; nộp lưu trữ theo quy định của pháp luật và quy định của Trường. Thực hiện thẩm tra, xác minh hồ sơ cán bộ, viên chức và lao động hợp đồng.

– Chủ trì tham mưu công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; cử đi học tập, công tác đối với cán bộ, viên chức và người lao động.

– Đề xuất và làm thủ tục trình Hiệu trưởng thành lập, kiện toàn các
Hội đồng tư vấn, các Ban giúp việc, Tổ công tác của Trường… và chương trình có sử dụng nhân sự của Trường (trừ các công việc có tính chất chuyên môn thường xuyên của các đơn vị).

– Làm thường trực Hội đồng kỷ luật, Hội đồng tuyển dụng, Hội đồng lương; Phối hợp với các đơn vị có liên quan trong giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến cán bộ trong Trường.

– Chủ trì phối hợp với các đơn vị trong Trường thực hiện quản lý cán bộ, viên chức và lao động hợp đồng: Theo dõi, đánh giá việc chấp hành kỷ luật lao động và kết quả lao động hằng tháng, năm theo quy định; thực hiện thủ tục về ký kết và thanh lý các hợp đồng lao động.

– Tham gia đề xuất các phương án quản lý, phân phối các nguồn thu đảm bảo dân chủ, công khai, công bằng.

– Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác tổ chức bộ máy, quản trị nhân sự trong phạm vi Trường.

2.2. Công tác văn thư, lưu trữ

– Tiếp nhận và phân loại văn bản đến, trình Hiệu trưởng phê duyệt và chuyển đến các cá nhân, đơn vị chức năng liên quan để giải quyết. Gửi văn bản đi cho các đơn vị trong và ngoài Trường; thực hiện các chức năng nhiệm vụ khác về công tác văn thư theo đúng quy định của nhà nước;

– Quản lý, sử dụng con dấu theo đúng quy định của Nhà nước. Quản lý, lưu trữ các văn bản, hồ sơ, tài liệu giấy tờ của Trường theo đúng quy định của Nhà nước;

– In sao các loại văn bản, tài liệu phục vụ cho công tác chung của Nhà trường.

2.3. Công tác quản trị

– Lập kế hoạch, đề xuất phương án quản lý, điều phối, bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên toàn bộ công trình xây dựng, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác văn phòng của Nhà trường;

– Phối hợp với Phòng Kế toán xây dựng và triển khai kế hoạch mua sắm, sửa chữa vật tư, trang thiết bị, văn phòng phẩm phục vụ công tác giảng dạy, quản lý của Nhà trường theo đề nghị của các đơn vị đã được Hiệu trưởng phê duyệt;

– Theo dõi, quản lý, tham mưu điều tiết việc sử dụng điện, nước, hệ thống thông tin liên lạc, cơ sở vật chất, trang thiết bị dùng chung trong toàn Trường; Quản lý nhà ăn, ký túc xá của trường Tổ chức việc ăn ở cho học sinh và cán bộ công nhân viên;

– Hằng năm phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức kiểm kê, đánh giá, thanh lý tài sản cố định của Nhà trường theo quy định;

– Xây dựng và tổ chức thực hiện các phương án giữ gìn an ninh, trật tự. Phối hợp với đơn vị chức năng trong việc thực hiện phòng cháy chữa cháy. Đầu mối phối hợp với các đơn vị, công an, chính quyền địa phương trong các hoạt động giữ gìn trật tự, trị an, an toàn xã hội trong khuôn viên Nhà trường, giúp Ban Giám hiệu thực hiện nghĩa vụ của đơn vị đối với địa phương nơi Trường đóng;

– Thường trực tại cổng đơn vị, kiểm tra giấy tờ, tài sản ra vào Trường; Hướng dẫn, chỉ dẫn khách đến Trường liên hệ công tác. Chủ động tuần tra canh gác giám sát, phát hiện các dấu hiệu nghi vấn phạm pháp, kịp thời ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật, nội quy của Trường về an ninh, trật tự, về người và tài sản.

– Tổ chức kiểm tra, thực hiện công tác vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh; chăm sóc cảnh quan, cây xanh trong khuôn viên tại các khu vực của Trường; chăm lo sức khoẻ cho công nhân, viên chức và người lao động;

– Thực hiện các công việc lễ tân, khánh tiết, phục vụ, hậu cần đối với các sự kiện do Trường tổ chức.

2.4. Công tác thi đua, khen thưởng

– Dự thảo kế hoạch, chương trình thi đua trình Hội đồng thi đua khen thưởng Trường;

– Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch thi đua, sơ kết, tổng kết thi đua hàng năm;

– Tham mưu, đề xuất Hiệu trưởng hoặc trình cấp có thẩm quyền các hình thức khen thưởng cho các tập thể, cá nhân. Hướng dẫn các tập thể, cá nhân hoàn thiện hồ sơ thi đua, khen thưởng;

– Dự thảo các báo cáo, các văn bản liên quan đến công tác thi đua, khen thưởng của Nhà trường.

– Tổng hợp, quản lý hồ sơ, dữ liệu thi đua, khen thưởng của Nhà trường.

2.5. Công tác hành chính tổng hợp

–  Dự thảo các báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định; thư ký cho các cuộc họp các cuộc họp cấp Trường hoặc theo yêu cầu cụ thể của Ban Giám hiệu, bao gồm: xây dựng chương trình, kế hoạch, lịch công tác; phối hợp với các đơn vị chuẩn bị nội dung, ghi biên bản và dự thảo thông báo, kết luận của cuộc họp do Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng chủ trì;

– Tham mưu và làm đầu mối trong việc liên lạc, trao đổi thông tin giữa Trường với các cơ quan, đơn vị;

– Giúp Hiệu trưởng kiểm tra, theo dõi tiến độ, đôn đốc các đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao; duy trì mối quan hệ, lề lối làm việc giữa các đơn vị trong toàn Trường theo chức năng, nhiệm vụ đã quy định;

– Chủ trì tham mưu cho Hiệu trưởng trong công tác cải cách hành chính của Trường;

– Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tư vấn, giúp Hiệu trưởng, trong việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định, nội quy của Trường;

– Tham gia tư vấn về mặt thể thức, pháp lý đối với dự thảo các văn bản của Trường;

– Phối hợp các đơn vị có liên quan giúp Hiệu trưởng góp ý đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan, tổ chức gửi xin ý kiến;

– Cấp giấy giới thiệu, giấy đi đường, giấy chứng nhận và các giấy xác nhận cho viên chức, người lao động, các cá nhân đến liên hệ công tác.

– Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan, tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức hằng năm, các hội nghị chung và các sự kiện của Trường theo nhiệm vụ phân công của Hiệu trưởng.

– Phối hợp với Công đoàn trường, các đơn vị liên quan và gia đình làm thủ tục tang lễ khi cán bộ, viên chức, người lao động của Trường qua đời và thực hiện hiếu, hỷ theo quy định hiện hành.

– Thực hiện cải cách hành chính, triển khai cơ chế hành chính “một cửa”, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác văn phòng. Hướng dẫn, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ công tác văn phòng (tổng hợp, văn thư, lưu trữ, thi đua, khen thưởng …) cho viên chức các đơn vị tổ chức thuộc Trường.

– Chủ trì, phối hợp với Phòng Kế toán mua sắm, cấp phát quà tặng của Trường và văn phòng phẩm cho Lãnh đạo trường theo quy định;

– Thực hiện vệ sinh, phục vụ các phòng làm việc của Lãnh đạo trường và các phòng họp do Phòng trực tiếp quản lý. Đảm bảo các điều kiện vật chất theo quy định cho Lãnh đạo trường làm việc.

– Thường xuyên báo cáo Hiệu trưởng kết quả tình hình thực hiện nhiệm vụ, nhất là nhiệm vụ đột xuất vượt quá thẩm quyền.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Pháp luật và sự phân công của Hiệu trưởng.

3. Cơ cấu tổ chức:

Phòng Tổ chức hành chính - Quản trị

Trưởng phòng: Lại Văn Xe

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý giáo dục

 

Phòng Tổ chức hành chính - Quản trị

Phó trưởng phòng: An Thị Huệ

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật ô tô

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *