Phòng đào tạo

1. Chức năng: Tham mưu giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý và triển khai thực hiện công tác đào tạo của Nhà trường.

2. Nhiệm vụ: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng và trình Hiệu trưởng ban hành các văn bản về tổ chức đào tạo và quản lý đào tạo, trong đó:

– Chủ trì trong việc xác định mục tiêu, quy mô, định hướng phát triển đào tạo, mở ngành đào tạo, xây dựng chỉ tiêu tuyển sinh; tư vấn tuyển sinh, tổ chức tuyển sinh.

– Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng chương trình đào tạo, tổ chức biên soạn giáo trình đào tạo, xây dựng chuẩn đầu ra, tổ chức biên soạn đề cương chi tiết các môn học của từng ngành – hệ đào tạo, tài liệu phục vụ công tác đào tạo.

– Xây dựng kế hoạch, khóa học, năm học về giảng dạy và học tập, phối hợp với các phòng, khoa đơn vị thực hiện kế hoạch phân công giảng dạy.

– Xây dựng kế hoạch, khóa học, năm học về giảng dạy và học tập và phối hợp với các phòng, khoa đơn vị thực hiện kế hoạch phân công giảng dạy.

– Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện các chương trình hợp tác, liên kết đào tạo theo chỉ đạo của Hiệu trưởng.

– Hướng dẫn các phòng, khoa, đơn vị xây dựng triển khai thực hiện các hệ đào tạo, các chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy – học tập, đảm bảo sự thống nhất trong hệ thống đào tạo của Nhà trường.

– Theo dõi, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện đào tạo, bồi dưỡng theo mục tiêu, kế hoạch, nội dung của Nhà trường.

– Thường trực Hội đồng tuyển sinh, Hội đồng tốt nghiệp; xét điều kiện  học tiếp, ngừng học, thôi học. Chủ trì trong việc xét kết quả học tập, điều kiện dự thi, điều kiện tốt nghiệp và tham mưu cho Hiệu trưởng xét công nhận tốt nghiệp, cấp phát văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập cho học viên, sinh viên.

– Quản lý hồ sơ đào tạo, kết quả học tập của học viên, và hồ sơ cấp phát văn bằng, chứng chỉ.

– Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hoặc đột xuất cho Hiệu trưởng và các cơ quan có thẩm quyền về công tác đào tạo.

– Phối hợp kiểm tra, đôn đốc việc thu nộp học phí của học viên các hệ đào tạo trong Nhà trường.

– Thường xuyên báo cáo Hiệu trưởng kết quả tình hình thực hiện nhiệm vụ, nhất là nhiệm vụ đột xuất vượt quá thẩm quyền.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Pháp luật và sự phân công của Hiệu trưởng.

3. Cơ cấu tổ chức:

Phòng đào tạo

Trưởng phòng: Trịnh Minh Hiệp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý giáo dục

Phó trưởng phòng: Bùi Xuân Hình

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý Giáo dục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *