Khoa thực hành

1. Chức năng

– Tổ chức thực hiện giảng dạy lái xe cơ giới đường bộ và các ngành nghề khác trong hệ thống đào tạo của Nhà trường theo kế hoạch giảng dạy được giao.

– Quản lý chất lượng dạy nghề, trang thiết bị, cơ sở vật chất của khoa, quản lý hành chính, nghiên cứu khoa học và ứng dụng các tiến bộ khoa học vào thực tiễn, tổ chức tập huấn bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trong khoa.

-Triển khai quán triệt các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước tới toàn thể cán bộ, giáo viên và học viên trong phạm vi Khoa quản lý.

2. Nhiệm vụ:

– Thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động khác theo chương trình, kế hoạch hàng năm của nhà trường.

– Thực hiện việc biên soạn chương trình, giáo trình, học liệu dạy nghề; tổ chức nghiên cứu đổi mới  và cải tiến phương pháp giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng đào tạo trong.

– Quản lý giáo viên, nhân viên, người học thuộc phạm vi quản lý.

– Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, nhân viên đáp ứng yêu cầu cả về số và chất lượng phục vụ cho nhiệm vụ đào tạo và công tác khác

– Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, trang, thiết bị dụng cụ theo đúng quy định của Hiệu trưởng; đề xuất, xây dựng các kế hoạch bổ sung, bảo trì, bảo dưỡng các trang, thiết bị và dụng cụ dạy nghề theo đúng quy định của công tác kỹ thuật;

– Quản lý, lưu trữ hồ sơ các khóa học theo đúng quy định và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của Nhà trường.

– Cùng với các đơn vị có liên quan, tham gia quản lý toàn diện học sinh thuộc ngành đào tạo trong Khoa.

– Thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động ngoại khoá khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy hàng năm của Trường.

– Phối hợp trong công tác quản lý học viên trong quá trình tổ chức phân xe học thực hành đảm bảo theo đúng quy định; xét kết quả học tập, tư cách dự thi tốt nghiệp của học viên;

– Thực hiện việc biên soạn chương trình, giáo trình, học liệu dạy nghề khi được phân công; tổ chức nghiên cứu đổi mới nội dung, cải tiến phương pháp dạy nghề nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

– Thực hiện các hoạt động thực nghiệm, nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào quá trình dạy nghề.

– Quản lý giáo viên, nhân viên, người học nghề thuộc đơn vị mình quản lý.

– Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị theo quy định của Hiệu trưởng. Đề xuất, xây dựng các kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy nghề.

– Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của Hiệu trưởng.

– Lưu trữ, hồ sơ, tài liệu trong quá trình giảng dạy.

– Trưởng khoa, phụ trách khoa chịu trách nhiệm quản lý, điều hành các hoạt động của Khoa theo nhiệm vụ được quy định và theo phân cấp của Hiệu trưởng.

– Nhóm trưởng giáo viên thực hành chịu trách nhiệm quản lý, điều hành các hoạt động của nhóm theo nhiệm vụ được quy định và theo phân cấp của trưởng khoa.

– Thực hiện tổ chức giảng dạy thực hành nghề đào tạo lái xe ôtô theo đúng chương trình, kế hoạch được giao đảm bảo theo đúng quy định hiện hành của Bộ GTVT và của Nhà trường.

– Chủ trì trong việc xây dựng kế hoạch giảng dạy đảm bảo đúng quy định và phù hợp với tình hình thực tế.

– Khai thác, sử dụng trang thiết bị, phương tiện có hiệu quả.

– Thực hiện xin cấp phép các thủ tục giấy tờ phục vụ hoạt động của phương tiện khi đến hạn; quản lý lưu trữ các giấy tờ gốc trong phạm vi quản lý của Khoa, chuyển bản sao cho các đơn vị có liên quan phục vụ công tác lưu trữ.

– Phối hợp với Trung tâm sát hạch lái xe trong việc tổ chức ôn tập trong sân sát hạch;

– Thường xuyên báo cáo Phó Hiệu trưởng phụ trách khoa kết quả tình hình thực hiện nhiệm vụ, nhất là nhiệm vụ đột xuất vượt quá thẩm quyền.

– Các nhiệm vụ khác theo quy định của Pháp luật và sự phân công của Hiệu trưởng.

3. Cơ cấu tổ chức:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *