Ban giám hiệu

1. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hiệu trưởng:

Hiệu trưởng là thủ trưởng đơn vị, là người có nhiệm vụ quản lý và điều hành toàn diện hoạt động của Trường theo quy định;

– Tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng trường;

– Hiệu trưởng phụ trách chung mọi công việc của Trường, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ công tác của các Phó Hiệu trưởng, điều phối hoạt động giữa các Phó Hiệu trưởng. Giải quyết những vấn đề phát sinh vượt quá thẩm quyền giải quyết của các Phó Hiệu trưởng phụ trách và những công việc khác mà Hiệu trưởng thấy cần phải trực tiếp giải quyết;

– Quản lý về nhân sự, cơ sở vật chất, tài sản, tài chính của Trường và tổ chức khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để phục vụ cho hoạt động dạy nghề. Thường xuyên chăm lo cải thiện điều kiện làm việc, giảng dạy và học tập, thực hiện các chính sách chế độ của nhà nước đối với cán bộ, giáo viên;

– Tổ chức các hoạt động tự thanh tra, kiểm tra dạy nghề theo quy định;

– Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

– Quyết định các biện pháp để thực hiện các chủ trương, nhiệm vụ, quyền hạn của Trường theo quy định của Nhà nước;

– Phê duyệt các kế hoạch công tác ngắn hạn, trung hạn và dài hạn của Nhà trường;

– Quyết định việc tuyển dụng hoặc giao kết hợp đồng lao động đối với giáo viên, cán bộ, nhân viên theo qui định của Pháp luật;

– Chấm dứt hợp đồng lao động đối với những đối tượng đã vi phạm những tệ nạn xã hội như: đánh bạc, tham gia cá cược… hoặc đã có những hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản người khác;

– Thành lập hoặc giải thể các Hội đồng tư vấn, các ban giúp việc trong hoạt động của trường;

– Bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ, giáo viên theo yêu cầu của công việc;

– Quyết định cử cán bộ, viên chức, người lao động đi học tập, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ nâng cao trình độ khi có chỉ tiêu hoặc có nhu cầu;

– Quyết định kỷ luật, khen thưởng, giải quyết khiếu nại tố cáo đối với giáo viên, cán bộ nhân viên và người học nghề trong phạm vi thẩm quyền quản lý. Thanh lý hợp đồng kịp thời những trường hợp vi phạm tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật.

– Cấp bằng tốt nghiệp trung cấp, chứng chỉ nghề, chứng chỉ đào tạo, giấy chứng nhận đào tạo cho người học nghề theo quy định của nhà nước.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Phó Hiệu trưởng

– Phó Hiệu trưởng là người giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý và điều hành các hoạt động của Trường, trực tiếp phụ trách một số lĩnh vực công tác theo sự phân công của Hiệu trưởng và giải quyết các công việc khác được Hiệu trưởng giao;

– Phó Hiệu trưởng căn cứ nhiệm vụ thực tế, các yêu cầu khác trong từng giai đoạn và các nhiệm vụ đột xuất được giao để chỉ đạo việc tổ chức thực hiện, kịp thời kiểm tra, giám sát để đạt được hiệu quả công tác cao nhất;

– Khi giải quyết công việc được Hiệu trưởng giao, Phó Hiệu trưởng được sử dụng quyền hạn của Hiệu trưởng, thay mặt Hiệu trưởng để giải quyết các công việc đó và chịu trách nhiệm trước pháp luật và Hiệu trưởng về kết quả công việc được giao.

Ban giám hiệu

Hiệu trưởng: Vũ Lê Thuận

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kỹ thuật Cơ khí động lực

Ban giám hiệu

Phó Hiệu trưởng: Nguyễn Quang Phúc

Độ chuyên môn: Kỹ sư cầu đường bộ

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *