Phòng Kế toán

1. Chức năng:

Phòng Kế toán có chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng về kế hoạch tài chính dài hạn và hàng năm của Trường, tổ chức thực hiện các quyết định, kế hoạch tài chính đã được Hiệu trưởng duyệt; thực hiện việc quản lý tài chính, kế toán, quản lý các nguồn vốn, nguồn quỹ của trường theo đúng quy định của pháp luật và quy chế, chế độ quy định của Trường, đạt hiệu quả, tránh lãng phí.

2. Nhiệm vụ:

– Xây dựng trình Hiệu trưởng phê duyệt và thực hiện kế hoạch tài chính dài hạn và hàng năm của Trường.

– Quản lý, thống nhất các khoản về kinh tế, tài chính và tài sản của Trường. Theo dõi việc thực hiện các hợp đồng kinh tế, theo dõi các nguồn thu từ các hợp đồng sản xuất, hợp đồng đào tạo, học phí của người học, hoạt động dịch vụ…

– Tổ chức thực hiện các nghiệp vụ chuyên môn kế toán, thống kê theo luật tài chính kế toán và các quy định hiện hành của Nhà nước và của Trường; phản ánh đầy đủ, chính xác các thông tin kinh tế cập nhật trên sổ kế toán theo đúng quy định của Bộ Tài chính.

– Thực hiện các chế độ thu chi, thanh quyết toán theo luật tài chính kế toán và quy định của Trường

– Quản lý phân phối tiền lương, tiền thưởng và các loại bảo hiểm cho cán bộ giáo viên, công nhân viên;

– Hàng tháng chuyển bảng lương của Trường cho các phòng, khoa, đơn vị;

– Chủ trì trong việc xây dựng hệ thống quy định các định mức thu – chi từ các hoạt động của Nhà trường cho phù hợp với thực tế tại các thời điểm khác nhau.

– Kiểm tra việc thực hiện chế độ và các khoản thu, chi trong Trường (học phí, lệ phí, xây dựng cơ bản, trang thiết bị, lương, thưởng, phúc lợi…). Kiểm soát các khoản chi tạm ứng căn cứ theo tiến độ các hoạt động, dự toán chi tiết đã được duyệt. Đôn đốc các cá nhân, đơn vị thanh toán các khoản tạm ứng đúng thời gian, đúng hoạt động. Tham mưu biện pháp xử lý thanh toán tạm ứng chậm và người chịu trách nhiệm đôn đốc thanh toán tạm ứng.

– Thực hiện tự kiểm tra và kiểm tra việc thực hiện các khoản thu, chi trong Trường (học phí, lệ phí, xây dựng cơ bản, trang thiết bị, lương, thưởng, phúc lợi…) theo chế độ quy định và công khai tài chính theo chế độ quy định của Nhà nước

– Phối hợp với các phòng, khoa, đơn vị tổ chức quản lý có hiệu quả và tiết kiệm mọi nguồn lực tài chính và tài sản của Trường. Phối hợp với Phòng Tổ chức hành chính – Quản trị thực hiện kiểm kê, đánh giá tài sản hàng năm; đề xuất phương án xử lý mua sắm thêm và thanh lý tài sản đã hết giá trị sử dụng.

– Tổng hợp, phân tích tình hình hoạt động kinh tế – tài chính hàng năm của Trường và đề xuất các biện pháp giải quyết những tồn đọng trong hoạt động tài chính và bổ sung hình thức, biện pháp mới nhằm cải tiến công tác quản lý tài chính, nâng cao hiệu quả. Đề xuất các phương án phân phối các nguồn thu, đảm bảo dân chủ, công khai, công bằng theo quy định của Nhà nước và của Trường.

– Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ (theo quý, năm) và đội xuất khi có yêu cầu đảm bảo đúng thời hạn cho Ban giám hiệu và cơ quan quản lý tài chính cấp trên theo quy định. Thực hiện lưu giữ tài liệu, chứng từ kế toán theo quy định của Pháp luật.

– Quản lý lao động và tài sản Nhà trường giao cho Phòng; chăm lo bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, nhân viên kế toán của Phòng.

– Thường xuyên báo cáo Hiệu trưởng kết quả tình hình thực hiện nhiệm vụ, nhất là nhiệm vụ đột xuất vượt quá thẩm quyền.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Pháp luật và sự phân công của Hiệu trưởng.

3. Cơ cấu tổ chức:

Phòng Kế toán

Phó trưởng phòng phụ trách: Đỗ Thị Thuận

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *