Giới thiệu về Đảng bộ Trường

Đảng bộ Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải (GTVT) Hưng Yên được thành lập tại Quyết định số 787-QĐ/TU ngày 27/3/2017 của Ban thường vụ Thành ủy Hưng Yên, là Đảng bộ cơ sở trực thuộc Thành ủy Hưng Yên (trên cơ sở là Chi bộ Trung tâm đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ Giao thông vận tải vào đầu năm 2000). Ngày 08/10/2019 Đảng bộ được chuyển giao sang trực thuộc Đảng bộ Khối các Cơ quan tỉnh theo quyết định số 337-QĐ/ĐUK của Ban thường vụ Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh (nay là Đảng ủy khối các Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh).

Tháng 5 năm 2020, Đảng bộ Trường tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Khóa IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Hiện tại, Ban Chấp hành Đảng bộ có 06 đồng chí, với 06 chi bộ trực thuộc. Qua hơn 20 năm hình thành và phát triển, Đảng bộ luôn là một tập thể đoàn kết, năng động, sáng tạo, Ban Chấp hành Đảng bộ có uy tín, năng lực, có trình độ chuyên môn, lý luận; luôn tiên phong, gương mẫu, đi đầu trong mọi hoạt động; lãnh đạo thực hiện thành công các nhiệm vụ chuyên môn, chính trị tại đơn vị; hàng năm được Đảng ủy cấp trên ghi nhận “Trong sạch vững mạnh”, “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025 Đảng bộ xác định: Tập trung thực hiện toàn diện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, xây dựng Đảng bộ liêm chính, hành động quyết liệt để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, với 04 trọng tâm: (1) tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tổ chức nghiên cứu, quán triệt, học tập và triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; (2) tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, các mặt công tác xây dựng Đảng; (3) đổi mới phương thức lãnh đạo; tăng cường công tác quản lý đảng viên; (4) đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Đảng bộ Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh và ngành GTVT Hưng Yên vững mạnh toàn diện.

Xác định công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống là nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ lý luận và năng lực lãnh đạo của các tổ chức Đảng và đảng viên nên Đảng bộ đã luôn quan tâm triển khai quán triệt kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thường xuyên cung cấp những thông tin về công tác Đảng, về tình hình kinh tế xã hội của đất nước, của tỉnh và của ngành cho toàn thể cán bộ, đảng viên trong đảng bộ. Qua đó, để toàn thể cán bộ, đảng viên trong đảng bộ luôn thể hiện lập trường tư tưởng vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào đường lối lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp đổi mới, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn với con đường xã hội chủ nghĩa; chấp hành và thực hiện nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên.

Đảng bộ luôn thể hiện tinh thần đoàn kết thống nhất cao về ý trí và hành động, đấu tranh tự phê bình và phê bình đúng đắn, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng trên cơ sở cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, cá nhân phụ trách từng việc. Kiên quyết đấu tranh với những nhận thức sai trái, quan điểm lệch lạc, chủ động ngăn ngừa, đấu tranh có hiệu quả với những biểu hiện về tư tưởng và hành động (nói, viết, làm…) trái với Cương lĩnh, Điều lệ, Nghị quyết, quy định của Đảng. Cán bộ Đảng viên trong Đảng bộ luôn phát huy tính tiền phong, gương mẫu trong mọi lĩnh vực sinh hoạt, thực hiện tốt học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nhất là Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”;

Đảng bộ Trường Trung cấp GTVT Hưng Yên hiện nay có tổng số 79 đảng viên. Số lượng đảng viên trong cơ quan chiếm tỷ lệ: 67,5% (79/114); số đảng viên nữ có 16 đảng viên (chiếm 20,2%), được bố trí thành 6 Chi bộ trực thuộc (gồm Chi bộ: Đào tạo; Tổ chức hành chính quản trị – Kế toán; Lý thuyết – Kỹ thuật vật tư;  Thực hành; Trung tâm đào tạo khu vực Phố Nối; Trung tâm sát hạch lái xe); Ban Chấp hành Đảng bộ 06 đồng chí.

Giới thiệu về Đảng bộ Trường

Đồng chí Vũ Lê Thuận – Bí thư Đảng ủy.

Giới thiệu về Đảng bộ Trường

Đồng chí Nguyễn Quang Phúc – Phó Bí thư; Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy.

Giới thiệu về Đảng bộ Trường

Đồng chí Lại Văn Xe – Ủy viên BCH – Thường trực Đảng ủy, Bí thư Chi bộ Tổ chức Hành chính quản trị – Kế toán

Giới thiệu về Đảng bộ Trường

Đồng chí Trịnh Minh Hiệp – Ủy viên BCH, Ủy viên Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, Bí thư Chi bộ đào tạo.

Giới thiệu về Đảng bộ Trường

Đồng chí Ninh Hợp Hưng – Ủy viên BCH Đảng ủy, Bí thư Chi bộ Thực hành.

Giới thiệu về Đảng bộ Trường

Đồng chí Ưng Ngọc Thanh – Ủy viên BCH Đảng ủy, Bí thư Chi bộ Trung tâm đào tạo khu vực Phố Nối.

Giới thiệu về Đảng bộ Trường

Đồng chí Nguyễn Đình Quang – Bí thư Chi bộ Trung tâm sát hạch lái xe.

Giới thiệu về Đảng bộ Trường

Đồng chí Hoàng Văn Hòa – Bí thư Chi bộ Lý thuyết – Kỹ thuật vật tư.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *