Category Archives: Các phòng khoa

Phòng Kỹ thuật vật tư

1. Chức năng Giúp Hiệu Trưởng thực hiện quản lý, điều phối, cấp phát vật

Phòng đào tạo

1. Chức năng: Tham mưu giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý và triển khai

Khoa thực hành

1. Chức năng – Tổ chức thực hiện giảng dạy lái xe cơ giới đường

Phòng Kế toán

1. Chức năng: Phòng Kế toán có chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng về

Phòng Tổ chức hành chính – Quản trị

1. Chức năng 1.1. Tham mưu, giúp Hiệu trưởng thực hiện quản lý về công

Khoa lý thuyết

1. Chức năng – Tổ chức thực hiện giảng dạy lái xe cơ giới đường